งานวิจัย

  • เด็กปฐมวัย
    • โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาในเด็กปฐมวัย

 

 

  • เด็กออทิสติก
    • ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยการเล่น ต่อความรู้ พฤติกรรม การดูแลเด็กของพ่อแม่ และพฤติการรมการปรับตัวของเด็กกลุ่มอาการออทิสซึ่ม โดย ผศ.ดร. พนิดา ศิริอำพันธ์กุล