คณะผู้วิจัย

หัวหน้าแผนงาน “แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเลี้ยงยากช่วงปฐมวัย”
team1 ผศ.ดร. พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
ทีมวิจัย
team2 ผศ. ชิดกมล สังข์ทอง
team3 อ. จุไรรัตน์ กีบาง
tiraya พญ. ติรยา เลิศหัตถศิลป์
Issarapa ผศ.พญ. อิสราภา ชื่นสุวรรณ
ที่ปรึกษา
Udomluk รศ.ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
Boonjai รศ.ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร