สถานการณ์ปัญหาภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และพื้นฐานอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

พัฒนาการของ “เด็กปฐมวัย” อายุ 0-5 ปี มีการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม โดยต้องอาศัยการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจากครอบครัว ปัจจุบันพบปัญหาสุขภาพจากการเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสมและการพัฒนาทางบุคลิกภาพที่มีปัญหาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพื้นฐานอารมณ์ของเด็กปฐมวัยด้วย งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และพื้นฐานอารมณ์ของเด็กปฐมวัย และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพื้นฐานอารมณ์ในเด็กปฐมวัย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ บิดามารดาและเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 1-5 ปี จำนวน 444 ครอบครัว ที่เข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลปทุมธานี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลท่าโขลง โรงเรียนจารุศรบำรุง โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ: ข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัยและครอบครัว แบบสอบถามภาวะสุขภาพเด็ก แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental surveillance and promotion manual: DSPM) และแบบประเมินพื้นฐานอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นคำถามปลายเปิดของการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

คำสำคัญ: สถานการณ์ปัญหาภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และพื้นฐานอารมณ์ของเด็กปฐมวัย